STATUT

                                                     Statut                                                                  Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej           „Szczygłowice”                         

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szczygłowice” w Knurowie, w skrócie: „Ognisko TKKF Szczygłowice” i zwane dalej „Ogniskiem”.

                                                                                                      § 2
1. Ognisko jest społeczną organizacją powołaną do wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, upowszechnienia rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. w środowisku,
w którym działa.
2. Ognisko nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Prowadzi działalność w zakresie (wg PKD ) :
– 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie – odpłatna i nieodpłatna,
– 93.11.Z działalność obiektów sportowych – odpłatna i nieodpłatna,
– 93.12.Z działalność klubów sportowych – odpłatna i nieodpłatna,
– 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem – odpłatna i nieodpłatna,
– 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych – odpłatna
-73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet) – odpłatna,
-79.12.Z działalność organizatorów turystyki – odpłatna i nieodpłatna.

                                                                                                       § 3
1. Terenem działania Ogniska jest województwo Śląskie a w szczególności miasto Knurów.
2. Obszarem szczególnego zainteresowania Ogniska jest środowisko pracowników KW S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz ich rodzin.
3. Siedziba Ogniska znajduje się w Knurowie przy  ul. Górnicza 2.
4.Ognisko utworzone jest na czas nieokreślony. 
 
                                                                                                       § 4

Ognisko jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

                                                                                                       § 5
1. Ognisko używa godła, flagi i barw Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
2. Ognisko  używa  pieczęci,   odznak  i  znaków  organizacyjnych  z  zachowaniem obowiązujących, w tym zakresie, przepisów.

      Rozdział 2
Cele i środki działania.  

                                                                                                     § 6
Celem Ogniska jest:
1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej.
2. Mobilizacja lokalnej społeczności do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
4. Kształtowanie wśród członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych
i obywatelskich.
5. Promowanie i organizacja wolontariatu.
6. Prowadzenie działalności w zakresie zwalczania patologii społecznych.

                                                                                                            § 7  
Ognisko stosuje następujące środki działania;
1. Współdziała w realizacji terenowego programu upowszechnienia kultury fizycznej, wspomaga i inicjuje działania mając na cele tworzenie dogodnych warunków   uprawiania   kultury  fizycznej    oraz   wszelkich   form    aktywnego wypoczynku;
2. Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym, specjalistycznym   i   kulturalno-rozrywkowym,   w   zależności   od   zainteresowań członków;
3. Organizuje zloty, festyny, konkursy, spartakiady oraz inne masowe imprezy sportowo-rekreacyjne;
4. Organizuje naukę w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji fizycznej;
5. Realizuje zadania w zakresie zdobywania odznak sprawności fizycznej;
6. Proponuje i ułatwia uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, udzielając instruktażu i poradnictwa w tym zakresie;
7. Rozwija propagandę i udziela informacji o swej działalności statutowej, współpracując z prasą, radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki  w tym zakresie;
8. Organizuje kursy, konferencje, seminaria, obozy, kolonie, półkolonie i wycieczki;
9. Podejmuje inne przedsięwzięcia, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności oraz wynikające z zadań zleconych przez władze Towarzystwa.  

                                                                                                     § 8                 
Działania Ogniska polegają również na:
1. Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie:
a. kultury fizycznej i sportu
b. ochrony i promocji zdrowia
c. wypoczynku dzieci i młodzieży
d. rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych
e. promocji i organizacji wolontariatu

Rozdział 3
Zasady działania.
 

                                                                                                    § 9
1. Ognisko jest członkiem zwyczajnym i bezpośrednim Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach – działając zgodnie z ich uchwałami i wytycznymi;
2. Ognisko może być członkiem innych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej o podobnym lub takim samym zasięgu działania;
3. Ognisko opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności ogółu członków i społecznej pracy działaczy.
4. Wszystkie władze ogniska podejmują samodzielne decyzje w sprawach dotyczących terenu, na którym działają, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji władz organizacyjnych wyższych stopni.

Rozdział 4
    Członkowie, ich prawa i obowiązki.

                                                                                                    § 10
Członkowie Ogniska dzielą się na: – zwyczajnych; – uczestników; – wspierających.

                                                                                                    § 11  
Członkowie zwyczajni.
1. Członkiem zwyczajnym Ogniska może być pełnoletni obywatel polski, który złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęty decyzją Zarządu Ogniska.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
– wybierać i być wybieranymi do władz Ogniska,
– wybierać delegatów na walne zebrania Ogniska,
– wybierać i być wybieranymi na delegatów na Zjazdy Śląskiego Towarzystwa,
– uczestniczenia w Zjeździe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Zjazdach
zrzeszonych w nim ogniw organizacyjnych, na zasadach określonych w statutach tych
organizacji,
– brać czynny udział we wszystkich formach działalności Ogniska,
– zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Ogniska,
– korzystać z wszelkich urządzeń Ogniska na zasadach określonych przez Zarząd
Ogniska,
– korzystać   z   innych   uprawnień   nadanych   przez   Zarząd   Ogniska, a wynikających z
działalności Ogniska;
3. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
– przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Ogniska,
– regularne opłacanie składek członkowskich,
– branie czynnego udziału w działalności Ogniska,
– propagowanie celów Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
– przejawianie troski o majątek Ogniska.

                                                                                                     § 12
1. Członkiem uczestnikiem Ogniska może być osoba niepełnoletnia, przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji i zgody ustawowego opiekuna na podstawie decyzji Zarządu Ogniska;
2. Członkom uczestnikom nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

                                                                                                         § 13
Członkowie wspierający.
1. Członkiem wspierającym Ogniska może być osoba prawna, która popiera działalność Ogniska i zdeklaruje opłacanie składek członkowskich;
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Ogniska;
3. Członkowie wspierający mają prawo:
– brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w walnych zebraniach Ogniska z głosem
doradczym,
– zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Ogniska,
– korzystać z uprawnień wynikających z działalności Ogniska;
4. Do obowiązków członków wspierających należy:
– propagowanie i popieranie celów statutowych Ogniska,
– regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych
świadczeń,
– przestrzeganie postanowień statutu.

                                                                                                    § 14
Utrata członkostwa.
1. Członkostwo w Ognisku wygasa na skutek:
– wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie,
– skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z  opłatą
składek  członkowskich  za  okres  przekraczający 12 miesięcy,
– wykluczenia członka zwyczajnego uchwałą Zarządu Ogniska za nieprzestrzeganie
postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, bądź
działania na szkodę Towarzystwa,
– skreślenie z listy członków wspierających z powodu nieopłacenia zadeklarowanych składek
członkowskich za okres jednego roku,
– utraty osobowości prawnej,  

    § 15
Władze Ogniska.

1. Władzami Ogniska są:
–  Walne Zebranie;
–  Zarząd;
–  Komisja Rewizyjna;
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania;
3. Kadencja władz trwa cztery lata;
4. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, za wyjątkiem urzędującego członka Zarządu; 5. Uchwały władz Ogniska zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w razie równości głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania;
6. Uchwały władz Ogniska są podejmowane w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować tajne głosowanie w wypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę;
7. Członek władz Ogniska — Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być zawieszony  w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców;
8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku zawieszenia w czynnościach – władze te określają czas, na który członek został zawieszony;
9. Mandat członka władz Ogniska wygasa przed upływem kadencji w razie: –    rezygnacji z mandatu, –    wystąpienia lub wykluczenia z Ogniska, –    odwołania ze składu, –    utraty praw obywatelskich; –   śmierci.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu, spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Ogniska, z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru;
11. Władze Ogniska zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz organizacyjnej: informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Ogniska – wszystkich jego członków.

                                                                                                     § 16
                                                                                              Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Ogniska;
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne;
3. Zwyczajne walne zebranie Ogniska zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa lata dla przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na cztery lata dla dokonania wyboru władz i ustalenia kierunków działania na okres kadencji;
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 10 dni przed datą zebrania.
5. Nadzwyczajne walne zebranie jest zwoływane przez Zarząd Ogniska na skutek:
– uchwały Zarządu Śląskiego Towarzystwa,
– uchwały Zarządu Ogniska,
– żądania Komisji Rewizyjnej Ogniska,
– wniosku  uchwalonego   przez,   co  najmniej   1/2  ogólnej   liczby  członków zwyczajnych Ogniska.
6. Nadzwyczajne walne zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 7. Walne zebranie Ogniska jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie, co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – podanym w zawiadomieniu — bez względu na ilość uprawnionych.
8. W walnym zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani spośród członków zwyczajnych Ogniska według zasad ustalonych przez Zarząd Ogniska. Każdy uprawniony ma jeden głos.
9. W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
–  przedstawiciele władz Towarzystwa Wyższych stopni,
–  przedstawiciele członków wspierających,
–  osoby zaproszone przez Zarząd Ogniska.
10. Do kompetencji walnego zebrania należy:
–  uchwalenie programu działania Ogniska,
–  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ogniska oraz
dokonywanie oceny całokształtu działalności Ogniska,
– udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
– wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ogniska oraz delegatów na Zjazdy organizacyjne
właściwego stopnia,
–  uchwalenie statutu lub zmiany w nim,
–  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Ogniska,
–  rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zarządu i Komisję Rewizyjną
Ogniska.

                                                                                                      §17
1. Zarząd   kieruje   bieżącą  działalnością  Ogniska   w   okresach   między   walnymi zebraniami i odpowiada za swą pracę przed walnym zebraniem;
2. Zarząd składa się z 5-15 członków wybranych przez Walne Zebranie.
a. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie;
b. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
4. Ognisko na zewnątrz reprezentują Prezes, lub Wiceprezes.
5. Do kompetencji Zarządu Ogniska należy:
–  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz władz Towarzystwa, kierowanie całokształtem
działalności Ogniska,
–  opracowywanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych, zawartych  w
uchwale Walnego Zebrania,
–  ustalanie  regulaminów  i  wszelkich  niezbędnych  przepisów  dotyczących wewnętrznej działalności Ogniska,
–  uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami Ogniska,
–  składanie sprawozdania z działalności przed Walnym Zebraniem,
– powoływanie komisji problemowych, zespołów, sekcji specjalistycznych jako organów doradczych Zarządu,
– zwoływanie walnych zebrań Ogniska,
– podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i uczestników
oraz wspierających Ogniska,
– uchwalanie wysokości składek członków Ogniska oraz innych świadczeń na rzecz Ogniska,
–  występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego bądź Zarządu Śląskiego Towarzystwa w sprawach członkostwa honorowego,
–  podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Ogniska;
6. Posiedzenia Zarządu odbywaj ą się w miarę potrzeb;
7. Spory wynikłe między członkami Ogniska rozpatruje Zarząd, którego decyzja jest ostateczna.

                                                                                                     §18
                                                                                      Komisja Rewizyjna.
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Ogniska;
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Ogniska. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Ogniska;
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego oraz Sekretarza;
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów l
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni;
5. Członkowie Komisji Rewizyjne mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Ogniska;
6. Komisja Rewizyjna Ogniska działa kierując się statutem Ogniska, uchwalonym przez siebie regulaminem oraz wytycznymi Komisji Rewizyjnych Towarzystwa wyższego stopnia;
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Ogniska należy:
– przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności Ogniska,
– wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności,
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
– składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na walnym zebraniu Ogniska oraz
stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
– składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć
Zarządu, jeśli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości
w działaniu Ogniska,
– występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Ogniska
– względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia
niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Ogniska działań Zarządu lub
jego Prezydium;
8. Komisja Rewizyjna Ogniska w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania
biegłych księgowych.

 Rozdział 6
Wyróżnienia i kary.

                                                                                                    § 19
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Ogniska przyznawane są wyróżnienia;
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa;

                                                                                                    §20
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa, Zarządowi Ogniska przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
– upomnienia,
– nagany,
– zawieszenia w prawach członka od 6 miesięcy do 3 lat,
– wykluczenia;
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Ogniska przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Śląskiego Towarzystwa w terminie do 30 dni;
3. Uchwała Zarządu Śląskiego Towarzystwa o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 7
Majątek i fundusze Ogniska.

                                                                                                    § 21  
1. Na majątek Ogniska składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze;
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową
3. Na fundusze Ogniska składają się;
–  dotacje,
–  wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
–  inne wpływy z działalności statutowej Ogniska,
–  darowizny i zapisy;
4. Do  występowania w imieniu  Ogniska,  uprawnieni są Prezes i Wiceprezesi.
5. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Ogniska oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu Ogniska tj. Prezesa z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezesa  z innym członkiem Zarządu;
6. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Ogniska wymagają uchwały Zarządu.
7. Zabrania się:
– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
–  przekazywania swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
–  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
–  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

      Rozdział 8
          Zmiana statutu i rozwiązanie Ogniska.

                                                                                                     § 22
1. Zmiany statutu Ogniska wymagają uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną;
2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach statutu Ogniska wymaga większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
3. Rozwiązanie się Ogniska może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
4. Uchwała o rozwiązaniu się Ogniska określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Ogniska. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zgody władzy rejestracyjnej i nadrzędnej. Knurów, 13.10.2011 r. XII Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Ogniska TKKF „Szczygłowice”